ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Продуктите на БИО МАРТ 07 ООД представляват балансирани, органични торове на изцяло естествена основа. Основната суровина е биохумус от червен калифорнийски червей чрез вермикомпостиране. Вермитехнологията е технология за биологично пречистване (деконтаминиране) на оборски тор посредством култивирани червеи и асоциирани в тях бактерии. Най-разпространен, селекциониран и изполозван е червен калифорнийски червей. Биоторът, получен от говежди тор улеснява раздребняването и разлагането на растителни отпадъци в почвата, подобрява въздушния и топлинния режим и увеличава противоерозионното действие на почвата. Жизнената дейност на червения калифорнийски червей позволява при правилна грижа и оптимални условия да се произведе високо качествен биотор, висококачествен пазарен продукт, ценен в растениевъдството, цветарството, горското стопанство и при рекултивиране на площи.

Органичните торове имат голямо значение за подобряването на почвеното плодородие и увеличаване на добивите.

Те са източник на храна за растенията, внасят в почвата освен азот, фосфор, калий, калций, магнезий и сяра, още и редица микроелементи, заради което се наричат „пълни торове“. Ценното в органичните торове е това, че съдържащата се в тях храна става достъпна за растенията постепенно поради бавното минерализиране на органичните вещества, с които са свързани хранителните елементи, и по този начин растенията получават през вегетацията си един непрекъснат приток от храна.

Органичните торове поддържат равновесието на хумуса в почвата.

Почвените микроорганизми минерализират ежегодно около 1,5% от наличния хумус. Една част от това количество се възстановява от растителните остатъци, а останалата част се възстановява с внасянето на органични торове.

Органичните торове подобряват буферната и сорбционната способност на почвата.

Органичните торове влияят благоприятно върху механичните и физичните свойства на почвата.

Чрез разлагането си те създават условия за биологична синтеза на специфичните хумусни вещества, които образуват с глинните минерали комплексни органоминерални съединения. Тези съединения свързват частичките на почвата в по-трайни агрегати, които създават добра структура на почвата, подобряват аерацията и водния й режим.

При своята минерализация органичните торове обогатяват почвата с въглероден двуокис( CO2)

Една част от него се превръща с наличната вода във въглена киселина, която увеличава разтворимостта на редица хранителни вещества, при това се освобождават значителни количества енергия, която микроорганизмите използват за своето размножаване.

Органичните торове съдържат някои стимулиращи развитието на растенията вещества

Такива вещества са: ауксини, ензими, хормони, антибиотици и други.